Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği

Bilgi Notları

İtalya'da Eğitim, 22.10.2009

Eğitim:

 

İtalya’da, okul öncesi (anaokul), ilkokul, ortaokul, lise ve dengi meslek okulları ile yükseköğrenimi kapsayan klasik anlamda bir milli eğitim sistemi işlemektedir; bununla birlikte sözkonusu sistemin kendine has özellikleri mevcuttur. İlkokul öncesinde 3 yıllık anaokulu eğitimi verilmektedir. İlköğretim 5 yıllıktır. Anaokulları ve ilkokullar devlet veya özel sektör tarafından idare edilmektedir. Devlet okullarında okuyanlar bu yaş grubundaki öğrencilerin 2/3’ünü teşkil etmektedir. Devlet okulları ile özel okulların müfredatları ana hatlarıyla aynıdır. Ortaöğrenimde, ortaokulu müteakip liseye geçiş sözkonusudur. İtalyan sisteminin kendine has bir özelliği olarak, lise öğretimi farklı eğitim kurumlarınca verilmektedir: Klasik liseler (liceo classico) dışında, izledikleri müfredatın niteliğine göre ayrılan bilimsel liseler/fen liseleri (liceo scientifico), dil liseleri (liceo linguistico) ve sanat liseleri (liceo artistico) bulunmaktadır. Yılsonu sınavları ile bir üst sınıfa geçişin belirlendiği ve genel olarak üniversite eğitimine dönük olan bu okulların yanı sıra, doğrudan mesleki eğitime veya istihdama yönelik olarak teknik enstitüler (istituto tecnico) ve meslek enstitüleri (istituto professionale) bulunmaktadır.

 

Üniversite eğitimi ise üç yıllık lisans (Bakalorya-Laurea) (–öğretmenlik fakülteleri için ilave bir yıllık pedagojik eğitim ile birlikte dört yıl) ile iki yıllık yüksek lisans (Laurea magistrale/specialistica) döneminden oluşmaktadır. Öte yandan İtalyan yükseköğreniminde, klasik doktoradan farklı olarak beş yıllık (-tıp fakülteleri için altı yıllık) ihtisas yüksek lisansı mevcuttur. Doktora öğrenimi ise ortalama dört-beş yıl almaktadır. Üniversiteye giriş yaşı ortalaması 19’dur.

 

2006-2007 öğretim yılında, okul öncesi eğitimden yükseköğrenime kadar uzanan milli eğitim sistemine kayıtlı toplam 9,190,197 öğrencinin bulunduğu belirtilmektedir.

 

İtalya’da resmi ve özel ilköğretim okullarında bir öğretmene düşen ortalama öğrenci sayısı 9 iken, bir sınıfa düşen ortalama öğrenci sayısı 18’dir. Ortaöğretim birinci kademesinde (ortaokul) bir öğretmene düşen ortalama öğrenci sayısı 8 olup, bir sınıfa düşen ortalama öğrenci sayısı 21’dir.

 

Yüksek öğretimdeki öğrencilerin çoğunluğu üniversiteye devam etmektedir. Diğer yüksek okullar İtalya’da henüz yeterince gelişmemiştir. İtalya Üniversiteleri Bologna sürecine tam olarak geçmemiştir. Dört yıllık “eski” lisans sistemi yeni sistemle (ilk üç yıllık eğitimden sonra “Bachelor” diploması verilmesi) birlikte yürütülmektedir.

 

 

2006-2007 öğretim yılında İtalyan öğrencilerin dağılımı

Anaokullar

1,652,689

İlköğrenim

2,820,156

Ortaoğrenim (I. Kademe)

1,730,031

Ortaöğrenim (II. Kademe)

2,735,135

Üniversite

1,809,186

TOPLAM

9,190,197